Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Федорина Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.12.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Носiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

17100, м. Носiвка, вул. Київська, 9

4. Код за ЄДРПОУ

00957838

5. Міжміський код та телефон, факс

097 7832448 (04642) 21473

6. Електронна поштова адреса

nos_khp@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.12.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

- Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

nos_khp.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

19.12.2017

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ»

23300490

29.1877

98.4153

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.09.2017 № 662 Товариство повiдомляє, що 19 грудня 2017 року було отримане вiд ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДIУМ КАПIТАЛ", код за ЄДРПОУ 39134704, що дiє вiд власного iменi, в iнтересах та за рахунок активiв ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ «АПТ IНВЕСТ», реєстрацiйний код за ЄДРIСI 23300490 (далi – особа, що набула право власностi на домiнуючий контрольний пакет) повiдомлення про набуття права власностi на значний контрольний та домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОСIВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (далiПрАТ «Носiвське ХПП», код за ЄДРПОУ 00957838:
- до набуття значного контрольного та домiнуючого контрольного пакета особi та її афiлiйованим особам належало 2 203 675 штук акцiй Товариства, що становить 29,1877% ;
- найвища цiна придбання акцiї Товариства протягом 12 мiсяцiв, що передують датi набуття значного контрольного та домiнуючого контрольного пакета акцiй включно з датою набуття становить 0,3715907 грн. за одну акцiю;
- дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства – 12 грудня 2017 року;

структура власності особи, що набула право власності на значний контрольний та домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства станом на 12 грудня 2017 року:

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ", 03038, м.Київ, вул. М.Грінченка, буд. 4,

ЄДРПОУ 39134704,

що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АПТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300490)

ЮО

1

98,4153

-

98,4153

Шрам Віталій Леонідович*,

 м. Дніпро

-

* Шрам Віталій Леонідович вказаний бенефіціаром ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АПТ ІНВЕСТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 23300490), у зв’язку з тим що він являється бенефіціаром у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ", 03038, м.Київ, вул. М.Грінченка, буд. 4, ЄДРПОУ 39134704, яка діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів фонду.